229-1002

אלבום עם בולי שוויץ בשני נושאים, כ"א כ-6 דפי בולים: למען הנוער, ערך קטלוגי 1285 יורו, למען המולדת, ערך קטלוגי 878 יורו

Album of Swiss stamps on 2 subjects, each 6 pages of stamps: for the benefit of the youth, value 1285 euro, for the homeland, value 878 euro

Start Price: $200