229-1007

לוט בולי כל העולם, חתומים בתפזורת וכן לוט של cutouts, כל העולם

Lot of stamps from around the world, postmarked, loose, and cutouts, all the world

Start Price: $50