229-1470

סדר הגדה של פסח ונתוסף בזה כמה מעלות.. עם תחריטי עץ, אמשטרדם, תקכ"ה 1765, אוצ הג 244, כתמים, משוקם

Seder Hagadah Shel Pessah V’nosaf B’ze Kama Maalot, with wood engravings, 5525 1765, Otz.Hag. 244, stains, restored

Start Price: $400