231-1025

קרטון נעלים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים, עם ובלי שובל

Shoebox containing Israeli stamps, postmarked and non-postmarked, with and without tabs

Start Price: $50 Sold for: $50