231-1038

אוגדן (כרטיסים) של שטרי מזכרת סדרה א', מס' 390 מס"ה 2000, בנק ישראל, תשנ"ז 1997

Folder (cards) of souvenir banknotes, series a. no’ 390 of 2000, Bank of Israel 5757 1997

Start Price: $50