232-1006

קרטון נעלים עם בולים, כל העולם חתומים ולא חתומים

Shoebox containing stamps, around the world, post marked and not postmarked

Start Price: $100 Sold for: $100