232-1026

לוט מטבעות כסף ארה"ב: דולר אחד (16) 1881-1925, חצי דולר (9) 1941-1945, מצבים שונים

Lot of US silver coins: one dollar (16) 1881-1925, half a dollar (9) 1941-45, various conditions

Start Price: $400