232-1069

שלוש מדליות ארד: בנק לאומי יהיה שלום בחילך, עשור לחירות ישראל, ומטבע כסף 5 לירות ישראליות, 1958

Three bronze medals, Leumi Bank: Y’hiye Shalom B/Chelecha", Assor L’cherut Israel, and a 5 IL silver coin, 1958

Start Price: $40