232-1122

שני אותות של רפובליקת חוף השנהב כסף ואמייל, וכן צילום של רא"ל צבי צור וקצין בצבא חוף השנהב
Republique de Cote D'Ivorie

Two badges of the Republic of Cote d’Ivoire, silver and enamel, also a photograph of lt. general Tzvi Tzur and an Ivory Coast military officerRepublique de Cote D'Ivorie

Start Price: $200