233-1016

חמישה נרות שמן רומים: שניים מתקופת בר כוכבא, עם דיסקוס שבור (הוצא ע"י המורדים), אחד שומרוני עם קישוט,ושניים נוספים

Five Roman oil lamps: two from the Bar Kochba period, with broken discus (removed by the rebels), one Samarian with an ornament, and two more

Start Price: $80 Sold for: $110