233-1036

ארבעה פריטי טרה קוטה הלניסטיים מאות 2-3 לפנה"ס, המזרח התיכון, כולל נר מיניאטורי, נרי שלושה קנים, פיגורת תרנגול וראש שחקן תיאטרון

Four Hellenistic terracotta artifacts, 2nd-3rd c. BCE, Middle East, comprises: miniature lamp, three armed lamps, rooster figurine and the head of a theater actor

Start Price: $150 Sold for: $150