233-1070

שבעה מטבעות מנדט: מיל, שני מיל, חמישה מיל (2), עשרה מיל (1940), 50 מיל (1927), מאה מיל (1927), מצבים Fine-Good

Seven B Mandate coins: 1 mil, 2 mil, 5 mil (2), 10 mil (1940), 50 mil (1927), 100 mil (1927), Fine-Good

Start Price: $40 Sold for: $40