233-1088

קופסה עם מטבעות, כל העולם, תקופות שונות, מצבים שונים, ס"ה כ 10 ק"ג

Box of coins, around the world, various periods, various conditions, total of 10 kg

Start Price: $50 Sold for: $60