233-1102

שטר ע"ס 500 פרוטה, 1955 מצב:vf-xf
בנק ישראל

500 pruta banknote, 1955, vf-xfBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $45