233-1114

שנים עשר שטרות Reichs banknotes גרמניה, 7.7.1922, ע"ס 500 מרק (uniface), מספרים ירוקים, (מהם 4 של שמונה ספרות), מסודרים לפי פריפיקסים

Twelve 500 Mark Reichsbanknotes, Germany, 7.7.1922, uniface, green numbers (4 of eight numbers) arranged by prefix

Start Price: $50