234-1004

לוט בולים "כל העולם" חתומים ולא חתומים

Lot of world stamps, postmarked and not postmarked

Start Price: $50