234-1015

קופסת נעלים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים

Shoebox containing stamps of Israel, postmarked and not postmarked

Start Price: $100 Sold for: $100