234-1049

שלושה טופסי כרטיסי הספקה גרמניה הנאצית, עם הדפסת J (יהודי): א. כרטיס לחם 1941 ב. כרטיס לחם לנוער 1941 ג. כרטיס דוגמה של כרטיס שומן, ברלין 1944

Three documents of ration cards, Nazi Germany, with the printed letter J (Jew): a. bread card 1941, b. youth bread card 1941, c. example for a cooking fat card, Berlin 1944

Start Price: $200 Sold for: $200