234-1053

אגרת חוב ע"ס 20,000 לא"י 28.8.36 מס' 2 סריה 18243 על שם,
אגרובנק, בנק לחקלאות ולבנין לארץ ישראל בע"מ

Debenture IAO 20.000 Palestine pounds, 28.8.36, no’ 2 series 18243Agrobank, Bank Lechaklaut ubinyan

Start Price: $40