234-1067

שלושה שטרות: חמישים שקל 1978: ארבעה פסים, מצב XF-UC, שני פסים , מצב XF, מאה שקל 1979: ארבעה פסים מצב XF
בנק ישראל

Three banknotes IAO 50 shekels, 1978, four stripes, XF-UC, two stripes XF, 100 shekels 1979, four stripes, XFBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $130