234-1087

חמש סיכות-סמלים, ישראל שנות ה40-50: "שלב" (הובלה), "עמלים" (תנועת נוער), "צלף", "בהשקט ובבטחה", "כל המקיים נפש אחת" (מגן דוד אדום)

Five pins-badges, Israel, 1940’s-50’s: "Shlv" (transport),"Amelim" (youth movement), "Tsalaf", "Bhashket Ubevitcha", "Kol Hamekayem Nefesh Achat" (Magen David Adom)

Start Price: $40 Sold for: $40