234-1088

דיסקית זיהוי, ירושלים, תקופת המנדט: "35:15, A:M"

Identification disc, Jerusalem, British Mandate period, "35:15, A:M"

Start Price: $40