234-1093

שבעה פריטי "אות הספורט" ארבע תעודות, פנקס הכשר הגופני, וכרזה "רכוש את אות הספורט", וסמל "חזק חזק ונתחזק"

Seven “Ot HaSport” items: four certificates, physical fitness notepad and a poster “R’kosh Et Ot HaSport” and emblem “Chazak Chazak U’Nitchazek”

Start Price: $60