234-1111

לוט חמישה פריטי נייר, בנושא פרי הדר: ירחון "הדר" ד-ה, אייר-סיון, תרצ"ד, חוב "חג ההדר", אייר תשכ"ד, חוברת מתכוני פרי הדר, כרוז פרסום The Jaffa Orange Syndicate Ltd, ונייר עטיפה לתפוזים

Lot of five paper items with a citrus theme: “Hadar” monthly magazine, 4-5, Iyar- Sivan 5694, issue “Chag Hahadar” Iyar 5724, booklet of citrus fruit recipes, advertisement poster for The Jaffa Orange Syndicate Ltd. And wrapping paper for oranges

Start Price: $60 Sold for: $60