234-1112

שתי חפיסות סיגריות, צבאות ערב ערב מלחמת ששת הימים

Two cigarettes packs, Arab armies, eve of the Six Day War

Start Price: $40