234-1119

ארבעה פריטי "צופים": בקשה לקבלת תלמיד, חוברת למדריך טבת תש"ח, כנ"ל ניסן תש"ד, פרקי עזר למדריך, חנוכה תש"ז

Four “Scouts ” items: request for acceptance of a student, counselors’ booklet Tevet 5708 and Nissan 5704, Pirkei Ezer L’madrich, Chanukah 5707

Start Price: $50