235-1028

שלושה שטרות פסים: חמישים שקל שני פסים ירוקים 1976, v.f-XF. , חמישים שקלים, 1978, 4 פסים שחורים VF, מאה שקלים 1979, VF
בנק ישראל,

Three Banknotes-stripes: : 50 Shekels two green stripes 1976,VF-XF, 50 Shekel 1978, 4 black stripes, VF, 100 Shekel, 1979, VFBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $140