235-1069

חמש מטבעות: פדיון הבן: תשל"ה רגיל וקישוט כסף 900, כ"א 16 גרם, תשל"ו רגיל וקישוט, כסף 800, כ"א 30 גרם, וכן מטבע בן גוריון כסף 935, 26 גרם

Five Coins: Pidion HaBen : 5735, regular and decorative silver 900, each 16 gm, 5736 regular and decorative, silver 800, each 30 gm, and a silver 935 Ben Gurion coin, 26 gm

Start Price: $40 Sold for: $70