235-1092

לוט סמלים ודרגות צה"ל: דרגות אלוף משנה, רב סמל, סמל כובע חיל אוויר, חיל חימוש, חיל כללי רגיל, חיל כללי יחי משפט, צהלונים ועוד, שנות ה60-80

Lot of IDF badges and ranks: Colonel rank, Sergeant Major, air force beret badge, ordinance corps, general service regular corps, general service corps legal unit, Zahalonim and more, 1960's-80's,

Start Price: $75