235-1097

סיכה-מדליה Journe du Poilu 1915 בעיצובו של אמן הזכוכית, נוצרה כדי לאסוף תרומות למאמץ המלחמה ב-1915. מצב XF, כולל סיכה
Rene Lalique

Pin-medal Journe du Poilu 1915, designed by the glass artist, created for the purpose of collecting donations for the war effort in 1915, XF, including pinRene Lalique

Start Price: $500