235-1102

שבעה סמלי כומתה של יחי' צבא בריטניה מלחמת העולם השניה, שלושה תגים וכתר(דרגת Major)

Seven beret badges of the Royal British Army, WWII, three tags and a crown (Major rank)

Start Price: $60 Sold for: $60