235-1111

משחק חידון התנ"ך, בעריכת חתן התנ"ך הבינלאומי הראשון עמוס חכם, הוצ' עמרנה (מצב שלם)

Bible Quiz, edited by Amos Chacham, the winner of the first international Bible Quiz, by Amrana (complete)

Start Price: $65