235-1385

הגדת אומזה Omsza Haggada 1942 מס 366 ממהדורה של 1000 עותקים (הגדה שהודפסה ע"י אגודת Omsza לעזרה ליהודים במצוקה

Omsza Hagada 1942, edition no. 366 of 1000 copies ( the Haggada was published by Omsza, a society for helping Jews in need)

Start Price: $650