236-1007

שטר מכר חצי בית בצפת א. שמכר הרב משה ישועה פלאג'י להרבנים האחים מזרחי שקנה מהרב ש. ענתבי, צפת תרע"ה 1915, כתוב וחתום ביד, חתימטות מסולסלות, ב. הבהרה נוספת מעבר לדף כתובה וחתומה בידי הבית דין, בחתימות מסולסלות, באותו תאריך

Bill of sale for half a house in Safed, a. sold by HaRav Moshe Yeshua Falagi, to the Rabbis the brothers Mizrachi, who purchased from Rabbi S. Antabi Safed 5675 1915, handwritten and signed, ornate signatures, b. another clarification on the reverse side of the page, handwritten and signed in a court of law, with ornate signatures, on the same date

Start Price: $80 Sold for: $80