236-1032

שלושה שטרות, מצב AUC: עשר ל"י, חמש ל"י, לירה אחת
בנק ישראל, 1958

Three banknotes in Auc. Condition: 10 IL, 5 IL, 1 ILBankof Israel, 1958

Start Price: $50