236-1045

קופסת נעליים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים, עם ובלי שובל

Shoebox containing Israeli stamps, postmarked and not postmarked, with and without tab

Start Price: $100 Sold for: $100