236-1053

עשרים ושבעה סמלים-סיכות ארצות שונות, גופים שונים, איגודים מקצועיים וכו', וכן שלושה זוגות חפתים כנ"ל

Twenty nine pins-badges, various countries, various institutions, business organizations etc., also three pairs of cufflinks of the above

Start Price: $80