236-1436

סדר הגדה של פסח בלשון הקדש ופתרונו בלשון איטליאנו, ויניציאה, תקי"ח 1758 (אוצ הג 222) (משוקמת, דף אחרון חסר, בצילום)

Seder Hagadah Shel Pessach B'Leshon HaKodesh V'Pitrono B'Leshon Italiano, Venice, 5518 1758, (Or.Hag. 222), (restorated, last page missing)

Start Price: $800