240-1003

חמש תעודות, אגרות חוב ע"ס 10 לירות עיריית תל אביב, 1947

Five debentures IAO 10 pounds, Tel Aviv municipality 1947

Start Price: $40 Sold for: $70