240-1024

שלושה שטרות, מחנות של הנאצים א. Buchenwald RM 0.50 ב. Buchenwald RM -.2 ג. Mittelbau RM 0.01

Three banknotes, Nazi concentration camps: a. Buchenwald RM 0.50, b. Buchenwald RM 2.-, c. Mittelbau RM 0.01

Start Price: $300