240-1049

שלושה "פרופים" של שטרות הדפסה נסיונית של 500 פר, 1 ל"י ו-10 ל"י (כולל פס ומנורה סימן מים)
בנק ישראל 1955

Three proof banknotes, trial print of 500 pr. 1 IL and 10 IL (including thread and Menorah watermark)Israel Bank 1955

Start Price: $700