240-1061

לוט מטבעות ישראל, תקופות שונות

Lot of Israeli coins, various periods

Start Price: $25 Sold for: $25