240-1076

שלוש מדליות ברונזה: א. כ' לעצמאות ישראל צד ב': דוד וגולית, בעיצובו של P. Vince ב. "ולא ילמדו עוד מלחמה, חוזה השלום ישראל-מצרים ג. מדלית אלי כהן

Three medals: a. obverse: 20 To the State of Israel, reverse: David and Goliath, design P. Vince, b. "No More War", Israel-Egypt Peace Agreement, c. Eli Cohen medal, brass

Start Price: $25