240-1079

שבע מדליות: שלום Peace 1979 כסף 115 גרם, 47 גרם וארד, 25 למדינת ישראל, ארד, ו-75 לבנק לאומי ארד, 1977 , נצחון 67 כסף 26 גרם, מנצחון לנצחון, ארד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Seven medals, Peace 1979, silver 115 gm, 47 gm, and bronze, quadranscentennial (25) to the State of Israel bronze, dodranscentennial (75) to Leumi Bank bronze, 1977, Victory 67, silver 26 gm, From Victory to Victory, bronzeIsrael government coins and medals corporation

Start Price: $150 Sold for: $150