240-1095

מעטפה שנשלחה בדואר הגרמני, ירושלים, ממלון פאסט Hotel Fast Jerusalem Palestine, לניו יורק, שנות העשרה של המאה ה20, חותמת לא ברורה

Envelope sent via German post, Hotel Fast Jerusalem Palestine to New York, 1910's, unclear postmark

Start Price: $50