240-1100

מעטפת דואר רשום, תקופת המנדט Fee paid

Registered mail envelopes, B. Mandate period, Fee paid

Start Price: $25 Sold for: $25