240-1108

מעטפה שנשלחה בדואר בזמן מלחמת סיני, עם חתימותיהם של: יצחק בן צבי נשיא המדינה, דר' יוסף בורג, שר הדואר, משה שרת שר החוץ, משה שפירא שר הדתות ועוד , ס"ה 10 חתימות

Envelope sent by mail during the Suez Crisis, with signatures by Yitzchak Ben Tzvi, President of the state, Dr. Yosef Burg, Minister of Postal Services, Moshe Sharet, Foreign Minister, Moshe Shapira, Minister of Religions, and more,

Start Price: $90 Sold for: $130