241-1011

מדליה, אות, עשויה ברונזה של המכביה השביעית בישראל, תשכ"ה, 1965, גובה 14.5 ס"מ

Bronze medal, badge, of the seventh Maccabean in Israel, 5725 1965, height 14.5 cm

Start Price: $40