241-1053

לוט של אמצעי תשלום, קבלות לתרומות למוסדות וגופים ציבוריים, א"י, תקופת המנדט

Lot of means of payment, receipts for donations to communal institutions and bodies, Eretz-Israel, British Mandate period

Start Price: $120