241-1054

ארבע תעודות השתתפות למוכ"ז ישראל, שנות ה60, שנפדו: דקל קרן צבורה להשקעות משותפות, 100 ל"י (2), 1000 ל"י, וברוש קרן נאמנות, 1000 ל"י

Four bearer participation passes, Israel, 1960's, redeemed, Keren Tzvura L'hashkaot Meshutafot, 100 IL (2), 1000 IL, and Brosh Keren Ne'emanut 1000 IL

Start Price: $60